Døgngenoptræning er et tilbud til borgere der på grund af sygdom ikke magter hverdagen, og som ønsker at klare sig selv i eget hjem igen.

For at blive tilbudt et døgngenoptræningsophold, skal du visiteres til det af kommunens visitatorer. Det kan være relevant, hvis du har en faldende funktionsevne, og det skønnes at et intensivt genoptræningsforløb vil kunne øge din funktionsevne og evt. forhindre hospitalsindlæggelse.

Døgngenoptræning kan også tilbydes

  • efter en hospitalsindlæggelse, hvor du er færdigbehandlet og trænet, men har behov for et yderligere træningstilbud for at omsætte de opnåede færdigheder til hverdagen 
  • hvis dit træningsbehov efter indlæggelsesforløbet er så stort, at det ikke kan dækkes af et ambulant tilbud 
  • hvis du har en kronisk lidelse, som gør at du periodevis har behov for et intensivt træningsforløb for at øge eller vedligeholde din funktionsevne. 

Hvad er formålet?

Formålet med døgngenoptræning er, at du ved hjælp at et intensivt tværfagligt døgngenoptræningsforløb opnår samme funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne – både bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt.

Hvad består døgngenoptræningen af?

Efter en individuel faglig vurdering, sammensættes dit genoptræningsforløb, så det passer bedst muligt til dine behov. Der vil løbende, sammen med dig, blive lavet en plan for den ugentlige træning, med det formål at nå den målsætning som er aftalt. Målsætningen og varigheden af opholdet aftales ved visitationsmøder, hvor relevant personale, evt. dine pårørende og du vil være til stede.

Du og dine kontaktpersoner sætter mål for træningen, og terapeuten vurderer derefter hvilke træningsmetoder, der er bedst egnede. Målene tager udgangspunkt i din hverdag og dine behov, og der vil undervejs i træningsforløbet blive fulgt op på dit træningsforløb.

Udover den ugentlige træning med terapeuterne skal du, når du er indlagt, benytte de opnåede færdigheder i alle dagens gøremål.

Vi lægger stor vægt på at indgå i en god dialog med dig om dit døgngenoptræningsforløb og dit træningsforløb vil blive planlagt, iværksat og evalueret sammen med dig.


Hvor meget døgngenoptræning kan jeg få?

En indlæggelse på døgngenoptræningscentret varer i gennemsnit 2-6 uger, dette vurderes individuelt under indlæggelsen og tilpasses dit behov.

Hvilke forventninger er der til mig?

Genoptræningscentret forventer at du samarbejder, og er motiveret for at deltage i træningen. Vi forventer, at du selv aktivt deltager i forløbet.

Hvor foregår døgngenoptræningen?

Træningen foregår på Sundheds- og Rehabiliteringscentret Louiselund

Betaling

Plejen og træningen er gratis. Du skal betale 147 kr. pr. døgn som dækker forplejning, tøjvask m.v.

Kørsel
Hvis du ikke er i stand til selv at transportere dig til genoptræningscentret, kan du søge om kørsel hertil hos terapeuterne.

Hvem er terapeuterne?
Du vil blive trænet af et team, som består af både ergo- og fysioterapeuter. Terapeuterne har en bred erfaring indenfor genoptræning.

Hvem kan fortælle mig mere?
Du kan henvende dig for mere information om genoptræningsmulighederne til:

Træningsenheden: 4849 8600 dagligt mellem 8-12.